فلوسوئیچ هانیول

توضیحات

فلوسوئیچ هانیول

مشخصات فنی و دستورالعمل نصب

امکانات

 

عمومی

سوئیچ های جریان هوا و مایع S6040 و S6065A برای کنترل میزان جریان در لوله ها و کانال های مورد استفاده در برنامه های HVAC طراحی شده اند.

سوپاپ هوا S6040A1003 جریان هوا و جریان گازهای اشتعال نا پذیر را در کانال های هوا تهویه مطبوع و همچنین سیستم های تصفیه هوا را کنترل می کند

سوئیچ جریان S6065A برای نظارت بر جریان آب یا روغن  در مدارهای خنک کننده و سیستم های روانکاری مناسب است. S6065A2001 برای کنترل مایعات مضر برای محیط زیست طراحی شده است. جدول 1  مقادیر بازنشانی و سوئیچ برای آب را نشان می دهد. داده های مربوط به رسانه های دیگر باید به صورت تجربی تعیین شود.

مدل ها

S6065A2001S6065A1003S6040A1003مشخصات
مایع اشتعال پذیرمایع اشتعال نا پذیرهوارسانه جریان
Rp 1 "(ISO7 / 1)Rp 1 "(ISO7 / 1)از طریق سوراخ 20 میلیمتری در مجرای عمودی؛ داخل بالشتک قرار دهیدنصب
120 درجه سانتی گراد120 درجه سانتی گراد85 درجه سانتی گرادحداکثر دمای کانال / لوله
30 بار11 بار0.25 بارفشار
1.44011.44011.4301مواد دست و پا زدن
1.4404برنج زردبرنج زرداهرم
1.4404برنج زردفولاد گالوانیزهبدن سنسور
108 × 70 × 72 میلیمتر113 × 70 × 65 میلیمتر108 × 70 × 72 میلیمترابعاد جایگاه
850 گرم850 گرم700 گرموزن
TÜV تایید شده استTÜV تایید شده استتائیدیه

نصب و راه اندازی

دستگاه باید با بسته بندی مهر و موم شده بسته از طریق سوراخ 20 میلیمتری در مجرای دستگاه باید با دو پیچ تعبیه شده بسته شود. سپس اهرم باید با پیچ در شفت در داخل مجرای نصب شود. سوئیچ جریان S6065A1003 و S6065A2001 می تواند در هر موقعیت دلخواه دور از دریچه ها و فیلترها نصب شود. فلش روی مقطع باید نقطه پایین را نشان دهد. در مورد لوله های عمودی، محدوده را تنظیم کنید تا تعادل وزن  درست شود. برای جلوگیری از ناسازگاری ناشی از ناخالصی ها در محیط، دستگاه را با مقطع پایین وصل نکنید.

 

سوئیچ جریان مایع S6065A1003 و S6065A2001

سوئیچ جریان در کارخانه به” دقیقه” تنظیم شده است. نرخ جریان، برای تنظیم دستگاه به یک سطح سوئیچ خاص، پیچ تنظیم را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. جدول 1 لیست نقاط بازنشانی برای آب را نشان می دهد. داده های مربوط به رسانه های دیگر باید به صورت تجربی تعیین شود.

تنظیم نقطه جابجایی

سوئیچ جریان هوا S6040A1003

حداقل سوئیچ نقطه تقریبی 2.5 متر / ثانیه؛ نقطه بازنشانی: 1 متر بر ثانیه.

حداکثر سوئیچ نقطه تقریبی 9.2 متر بر ثانیه؛ نقطه بازنشانی: 8.0 m / s.

کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ