تعمیرات کنترل ولو
cv در کنترل ولو

cv شیر چیست

ضریب جریان CV شیر

ضریب جریان Cv عبارت است از ظرفیت عبور جریان از یک شیر برحسب gal (us)/min برای عبور اب در دمای 60 F که با یک افت فشار تقریبا یک پوند براینچ مربع از شیر عبور میکند و براساس رابطه زیر بیان میشود:

Cv=Q(∆p0÷∆p*p÷p0)1/2

در فرمول بالا:

Q= گالن امریکایی بردقیقه

∆p0= اختلاف فشار مرجع = 1 lb/in2

∆p=اختلاف فشار کاری برحسب lb/in2

Po= چگالی سیال مرجع(اب)=62.4 lb/ft3

P= چگالی سیال کاری برحسب lb/ft3

باتوجه به اینکه p/p0 برابر است با چگالی مخصوص و مقدار عددی ∆p0 برابر با واحد است رابطه معمولا به فرم زیر ارایه میشود:

Cv=Q(G÷∆p)1/2G

در فرمول بالا:

G= چگالی مخصوص

فرمول بالا در استانداردهای S.39.1 تا S.39.4 از انجمن بین المللی استانداردهای (ISA) و سند شماره 534-1 از کمیسیون بیل المللی الکتروتکنیک ثبت شده و برای جریان کاملا مغشوش و تک فاز از مایعاتی نیوتونی به کار میرود.

ضریب جریان Kv:

ضریب جریان Kv نوعی ضریب Cv براساس احادSl محسوب میشوند. ضریب Kv عبارت است از تعداد متر ممعب اب در هر ساعت که در دمای5-400 C  از درون یک شیر عبور میکند و افت فشار یک بار در ان به وجود می اید ضریب Kv با فرمول زیر تعریف میشود:

Kv=Q(∆p0÷∆p*p÷p0)1/2

Q=m3/hr

∆p0= اختلاف فشار مرجع = 1bar

∆p= اختلاف فشار کاری برحسب bar

P0= چگالی سیال مرجع اب =1000 kg/m3

P= چگالی سیال کاری برحسب kg/m3

باتوجه به اینکه p/p0برابر است با چگالی مخصوص و مقدار عددی p0∆ واحد است فرمول زیر ارائه میگردد.

Kv=Q(G÷∆p)1/2

در فرمول بالا:

G= چگالی مخصوص

مطلب پیشنهادی

گیت ولو جوشی

گیت ولو جوشی

 گیت ولو گیت ولو ( گیت ولو جوشی ) یکی از پر کاربرد ترین شیر …