22 شهریور 1400 5:24 ق.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

کالیبراسیون آنالایزر

خرید انالایزر

کالیبراسیون آنالایزر

دستگاهای انالایزر تجهیزاتی میباشند که خواص ذاتی نمونه ای از یک ماده( همچون چگالی، محتوای شیمیایی یا خلوص) را اندازه گیری میکنند. درحالیکه انواع دیگر تجهیزات ابزار دقیق عموما کمیت هایی به غیراز ترکیبات یک ماده را اندازه گیری میکردند یک دستگاه انالایزر چیزی مرتبط با ماهیت ماده در حال پردازش را اندازه گیری میکند.

همانطور که قبلا نیز تعریف کردیم کالیبره کردن یک تجهیز ابزار دقیق به معنای بررسی و تنظیم پاسخ ان دستگاه است درحالیکه در سرتاسر یک رنج مشخص شده خروجی ان بادقت متناظر با ورودی ان باشد.که به منظور انجام این کار باید تجهیز ابزار دقیق را در معرض یک محرک ورودی واقعی با مقدار دقیقا مشخص قرار دهیم.برای یک دستگاه انالایزر هم این کار به همین شکل است و هیچ تفاوتی ندارد.

برای کالیبره کردن یک دستگاه انالایزر ما باید سنسور دستگاه را در معرض کمیت های معینی از مواد با خواص فیزیکی و یا شیمیایی مطلوب قرار دهیم.به عبارت دیگ ما نیازمند استفاده از استانداردهای شیمیایی هستیم.

یک مثال

برای این موضوع کالیبراسیون یک دستگاه PH analyzer است.PH در واقع مقدار فعالیت یون هیدروژن در یک محلول ابی میباشد. رنج استاندارد اندازه گیری این پارامتر از 0 ph تا 14 PH است به طوریکه نمایش عددی یک توان منفی از 10 ملاریته ی یون هیدروژن محلول را به طور تقریبی شرح میدهد.برای مثال یک محلول با مقدار PH معادل7/4 دارای تراکم 10-47  از یون های هیدروژن فعال در هر لیتر میباشد.

معمولا برای اندازه گیری مقدارPH یک محلول از یک جفت الکترود مخصوص غوطه ور شده در محلول استفاده میشود. که متناسب با  PH محلول یک ولتاژ را تولید میکنند. برای کالیبره کردن یک دستگاه اندازه گیری PH شما باید نمونه ای از محلول مایع با یک مقدار PHرا در اختیار داشته باشید. این محلول های کالیبراسیون را اصطلاحا بافر مینمامند زیرا انها به گونه ای فرموله شده اند که بتواند مقدار PH پایداری را حتی به وجود موجهه با مقادیر کمی از الودگی حفظ کنند.

بافرهای PHمیتوان هم به شکل مایع و هم به شکل پودری خریداری کرد. محلول های بافر مایع را میتوان به طور مستقیم خارج از بطری مورد استفاده قرار داد د رحالیکه بافرهای پودری را در ابتدا باید در مقدار مناسبی از اب یون زدایی شده حل کنید تا یک محلول مناسب برای کالیبراسیون مهیا شود. بافرهای مایع از قبل مخلوط شده راحتتر مورد استفاده قرار میگیرند.

اما باید در نظر داشت که این نوع از بافرها دارای یک عمر نگه داری نسبتا محدود میباشند.به طور کلی میتوان گفت که کپسسول های بافر پودری برای نگه داری در طولانی مدت نسبت به نوع مایع برتری دارند و همچنین نسبت به نوع مایع فضای نگه داری کمتری را اشغال میکند.با مخلوط کردن کپسول های بافر هریک از انها با اب محلول بافر مورد استفاده برای کالیبراسیون شکل میگیرد.

پس از اماده سازی محلول بافر در یک ظرف پروب PH در داخل محلول بافر قرار داده و مدت زمانی اجازه میدهیم که به ثبات برسد. یک پروب PH سالم و تمیز باید پس از حدود 30 ثانیه که ان را در محلول بافر فرو کردیم به ثبات برسد. هنگامیکه یک پروب تثبیت شد میتوان دستگاه اندازه گیری PH برای ثبت و نمایش مقدار PHصحیح تنظیم کرد. دقت داشته باشید که نباید محلول های بافر برای یک مدت طولانی در معرض هوای محیط قرار داد.

زیرا گاز دی اکسید کربن موجود در هوای محیط باعث میشود که اسید کربنیک به شکل یک محلول ابی در امده و در نتیجه محلول بافر ما الوده شود. این امر خصوصا در بافرهای PH بالا سریع تر اتفاق می افتد. حتما توجه داشته باشید که پس از ریختن بافرهای از قبل مخلوط شده در داخل ظروف کالیبراسیون باید فورا درب انها را ببندید. پس از استفاده از محلول بافر باید ان را دور ریخته و نباید در زمانی دیگر دوباره ان را مورد استفاده قرار داد.

دستگاهای انالایزری که برای اندازه گیری غلظت گازهای معینی در هوا طراحی شده اند نیز شبیه به دستگاهایی شبیه به انالایزر  PH کالیبره میشوند. به عنوان مثال دستگاهای انالایزر اکسیژنی که برای اندازه گیری غلظت اکسیژن ازاد موجود در گازهای خروجی کوره ها موتورها و دیگر فرایندهای احتراقی مورد استفاده قرار میگیرند باید با استانداردهای مشخصی از غلظت اکسیژن کالیبره شود.

برای کالیبره کردن یک دستگاه انالایزر اکسیژن که برای اندازه گیری غلظت اکسیژن با رنجی معادل اکسیژن محیط تا اکسیژن 0% طراحی شده اند میتوان از هوای محیط به عنوان یکی از استانداردها و از نمونه ی یک گاز نیتروژن خالص به عنوان مقدار استاندارد دیگر استفاده کرد در اینجا فرض براین است که غلظت اکسیژن موجود در هوای محیط به مقدار کافی پایدار میباشد به طوریکه برای بیشتر کاربردهای صنعتی میتوان ان را به عنوان یک استاندارد کالیبراسیون مورد استفاده قرار داد.

به منظور کالیبراسیون دستگاهای انالایزری که برای اندازه گیری غلظت های اکسیژنی که بیش از غلظت اکسیژن هوای محیط مورد استفاده قرار میگیرد نیازمند استانداردهای دیگری میباشیم. برای کالیبره کردن چنین دستگاهایی معمولا نمونه ای از یک اکسیژن خالص 100% به عنوان مرجع کالیبراسیون استفاده میشود.

یک انالایزر طراحی شده برای اندازه گیری سولفید هیدروژن که با تجزیه باکتریایی بی هوازی مواد الی یک گاز سمی را تولید میکند برای مرجع کالیبراسیون خود به نموونه ای از یک گاز نیاز دارد که غلظت سولفید هیدوژن مخلوط در ان دقیقا مشخص باشد غلظت گاز مرجع نمونه جهت استفاده در کالیبراسیون ممکن است 25یا50 قسمت در میلیون باشد مخلوط های گازی با چنین مقادیر غلظت دقیقی میتوان از ازمایشگاهای مواد شیمیایی خرید کرده و برای کالیبره کردن انالایزهای غلظت قرار داد.

این مخلوط از گازها را اغلب گازهای span مینامند چرا که معمولا برای تنظیم spanدستگاه انالایزر مورد استفاده قرار میگیرند.عموما دستگاهای انالایزر نسبت به دیگر تجهیزات ابزار دقیق اندازه گیری کننده کمیت های ضمنی همچون فشار سطح دما یا نرخ فلو در طی زمان در معرض انحراف بزرگتری قرار دارند.

تکنسین های ابزار دقیق موظف هستند که به صورت روزانه یا هفتگی کالیبراسیون تجهیزات مانیتورینگ جو و فشار الایندهای اب در تاسیسات صنعتی را چک کنند. به همین دلیل تجهیز کردن انالایزرهای مهمی یک سیستم کالیبراسیون خودکار میتواند بسیار مفید واقع شود.

یک سیستم کالیبراسیون خودکار در واقع یک سیستم متشکل از سلونوئید ولوها و کپسولهای گاز مرجع میباشدبه گونه ای که یک کامپیوتر قادر است انالایزر را به خارج از خط سوئیچ کرده سپس براساس یک برنامه تنظیم شده ان را در معرض گازهای مرجع استاندارد قرار داده و کالیبراسیون ان را چک کند بسیاری از دستگاهای انالایزر به گونه ای برنامه ریزی شده اند که به طور اتوماتیک خود را بااین گازهای مرجع کالیبره کنند که این امر باعث حذف کارهای تکراری و خسته کننده تکنسین های ابزار دقیق میشود.

انالایزر گاز به یک سیستم کنترل و برنامه ریزی کالیبراسیون خودکار مجهز شده است که به ان اجازه میدهد به منظور چک کردن span و zero کالیبراسیون به طور دوره ای سلونوئید ولو نمونه گیر فرایند را بسته و برروی گازهای مرجع مشخصی سوییچ کند.

اگر این تست یک انحراف بیش از حد یا هرگونه نتیجه ی مشکوک را اشکار کند دستگاه انالایزر این توانایی را دارد که یک الارم تعمیر و نگهداری را اعلام کرده و بااین کار به تکنسین ابزار دقیق هشدار دهد که یک مشکل بالقوه در سیستم رخ داده و ممکن است نیاز به تعمیر یا سرویس باشد.

این نوع از قابلیت های کالیبراسیون خودکار و تشخیص خودکار از صرف وقت زیاد یک تکنسین ابزار دقیق برای چک کردن دستی کالیبراسیون جلوگیری کرده و در حین حال هنوز هم اگر اتفاقی بی افتد که نیاز به تعمیر واقعی باشد تکنسین را مطلع میکند باستثنا خرابی هرجزء قرار گرفته در این سیستم تنها اقدام سرویس و نگهداری که در این گونه سیستم ها وجود دارد نیاز به تعویض دوره ای کپسول های گاز کالیبراسیون میباشد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم