فشار

کمیت فشار، یکی از رایج ترین متغبر های اندازه گیری در سیستم های کنترل صنعتی است،به همین دلیل روس های مختلفی برای تعیین و اندازه گیری ان وجود دارد.اندازه گیری فشار می تواند شامل اندازه گیری فشار بخار،فشار اب تزریقی،فشار روغن . …باشد. اندازه گیری فشار نه تنها برای کنترل و مانیتورینگ خود این کمیت مهم است بلکه برای اندازه گیری پارامتر های دیگری از قبیل سطح و دبی در روش های مختلف نیز اهمیت دارد.