خرید شیریکطرفه
شیریکطرفه

شیر یکطرفه

شیر یکطرفه

وظیفه اصلی یک شیر یک طرفه محافظت از تجهیزات مکانیکی موجود در یک سیستم لوله کشی در برابر برگشت جریان سیال است. این محاظت مخصوصا در مورد پمپ ها و کمپرسورها اهمیت پیدا میکند که برگشت جریان به داخل انها میتواند به قطعات داخلی انها اسیب رسانده و باعث توقف کامل سیستم شود.

عملکرد شیرهای یک طرفه نیازی به اپراطور انسانی ندارد و به صورت اتوماتیک و در اثر حرکت سیال رو به عقب عمل مکیند. البته در موارد کاربردی خاصی لازم است که عملکرد یک طرفه بودن نقص شود در بعضی شیرهای یک طرفه مکانیزمی تعبیه میشود که در صورت نیاز عضو مسدود کننده شیر دایما باز بماند یا بتوان عضو مسدود کننده را از شیرجدا کرد. البته برای برداشتن عضو مسدود کننده اغلب لازم است که شیر را دمونتاژ نمود.

شیرهای یک طرفه شیرهای اتوماتیکی هستند که در اثر عبور سیال رو به جلو باز میشوند و در اثر عبور سیال به طرف عقب بسته میشوند.

وجود چنین شیری در بسیاری از سیستم های لوله کشی لازم است مثلا برای نگه داشتن سیال درون پمپ به جهت انکه موقعه شروع به کار خالی نباشد برای عملکرد صحیح پمپ ها و کمپرسورهای رفت و برگشتی و یا برای از به گردش در اوردن واحد های رزرو توسط پمپ ها و کمپرسورها در جهت عکس. شیرهای یک طرفه را به عنوان مرز مشترک بین دو سیستم لوله کشی با فشار های متفاوت نیز به کار میبرند در این مورد یک سیستم تغذیه کننده سیستم دوم است. با نصب این شیر یک طرفه افزایش فشار در سیستم ثانویه به سیستم اولیه انتقال نخواهد یافت.

دسته بندی شیرهای یک طرفه:

شیرهای یک طرفه را میتوان براساس روش حرکت عضو مسدود کننده انها به طرف مقر نشیمنگاهی دسته بندی نمود.

براین اساس شیرهای یک طرفه را میتوان در چهارگروه زیر جای داد:

1-شیرهای یک طرفه بلند شونده: در این شیرها عضو مسدود کننده در جهتی عمود بر سطح نشیمنگاهش جا به جا شده و باعث باز و بسته شدن شیر میگردد.

2- شیرهای یک طرفه لولایی ساده: در این شیرها عضو مسدود کننده حول یک نقطه لولایی که خارج از سطح نشیمنگاهی در کنار ان قرار گرفته است می چرخد.

3- شیرهای یک طرفه لولایی الاکلنگی: در این شیرها نیز عضو مسدود کننده حول یک لوله میچرخد ولی لولا در نزدیکی مرکزمقر نشیمنگاه تعبیه شده است

4-شیرهای یک طرفه دیافراگمی: عضو مسدود کننده این شیرها به صورت یک دیافراگم است که از مقر نشیمنگاه جدا شده و یا بر روی ان مینشیند.

عملکرد شیرهای یک طرفه:

شیرهای یک طرفه باید به گونه ای عمل کنند که:

  • به هنگام بسته شدن شیر افزایش فشار ناگهانی و ضربه قوچ ایجاد نشود
  • عضو مسدود کننده دچار حرکات نوسانی سریع نشود.

برای پیشگیری از ایجاد ضربه قوچ به هنگام بسته شدن ناگهانی شیرهای یک طرفه سرعت بسته شدن شیر فقط باید انقدر باشد که از ایجاد جریان برگشتی بیش از حد در سیستم جلوگیری کند. بسته شدن ناگهانی شیرها دلیل عمده ایجاد ضربه قوچ در سیستم ها میباشد.

سرعت مطلوب بسته شدن شیرهای یک طرفه در سیستم ها و کاربردهای مختلف ممکن است خیلی متفاوت باشد. مثلا اگر در یک سیستم چند پمپ به صورت موازی نصب شده باشد و ناگهان یکی از انها خاموش شودشیر یک طرفه نصب شده در خروجی این پمپ باید تقریبا بالافاصله پس از توقف پمپ بسته شود.

حرکت شدید و باز و بسته شدن سریع عضو مسدود کننده در شیرهای یک طرفه باعث ایجاد سایش ناخواسته در قعطات شیر میشود و خرابی زودرس شیر را با همراه خواهد داشت. برای جلوگیری از این پدیده سایز شیر باید طوری انتخاب شود که سرعت عبور جریان برگشتی ببتواند عضو مسدود کننده را محکم برروی مقر نشیمنگاه نگهدارد.

اگرجریان سیال در سیستم خود حالت نوسانی داشته باشد باید شیر یک طرفه را حتی المقدور از منبع ب وجود اورنده نوسان دور کرد. وجود دغتشاشات شدید در جریان نیز میتواند باعث لرزش و نوسان عضو مسدود کننده در شیرهای یک طرفه شود. در این شرایط باید شیر را در محلی از لوله نصب کرد ک اغتشاشات جریان در انجا حداقل باشد.

مطلب پیشنهادی

گیت ولو جوشی

گیت ولو جوشی

 گیت ولو گیت ولو ( گیت ولو جوشی ) یکی از پر کاربرد ترین شیر …