22 شهریور 1400 2:29 ب.ظ

تجهیزات ابرار دقیق ای شاپ صنعت

تنظیمات ZERO و SPAN

تجهیزات کالیبراسیون

تنظیمات ZERO و SPAN (تجهیزات ابزار دقیق انالوگ)

هدف از کالیبراسیون این است که اطمینان حاصل کنیم ورودی و خروجی یک تجهیز ابزار دقیق در کل رنج عملیاتی خود یک تطابق قابل پیش بینی را بایکدیگر خواهند داشت.این مطلب را میتوان به صورت یک نمودار بیان کرد.

این نمودار نشان میدهد که در تمام مسیر0%تا100% چگونه هردرصد داده شدهاز ورودی باید با همان درصد از خروجی مطابقت داشته و متناظر باان باشد.

هنگامیکه ورودی و خروجی نمودار به واسطه یک واحد اندازه گیری به غیر از درصد نشان داده شود اوضاع پیچیده تر خواهد شد. به عنوان مثال یک ترانسمیتر فشار را در نظر بگیرید.همانطور که میدانید ییک ترانسمیتر فشار به گونه ای طراحی شده که فشار سیال را حس کرده و متناظر با ان یک سیگنال الکتریکی را در خروجی ظاهر کند.

همانطور که نمودار همچنان خطی است اما فشار صفر در ورودی باعث ایجاد یک جریان صفر در خروجی نمیشود. این حالت را اصطلاحا صفر زنده مینامند زیرا نقطه 0% اندازه گیری متناظر بایک سیگنال الکتریکی غیر صفر میباشد. در واقعLRV   ورودی ترانسمیتر ما میتواند فشار 0 PSI باشد ولی  LRV خروجی ترانسمیتر 4mA بوده و 0mA نمیباشد.

خوب است بدانیدLRV به معناب مقدار پایین رنج بوده و URV به معنای مقدار بالای رنج میباشد.

هرخط را میتوان به صورت شیب- عرض از مبدا بیان کرد:

Y=mx+b

Y: موقعیت عمودی در نمودار

X: موقعیت افقی در نمودار

M: شیب خط

B: نقطه تلاقی خط و محور عمودی

این معادله برای کالیبراسیون ابزار دقیق نیز صدق میکند. به طوریکه اگر X نشان دهنده فشار ورودی بوده و واحد ان PSI باشد وY نشان دهنده جریان خروجی بوده و واحد ان میلی امپر باشد

ما میتوانیم به شرح زیر یک معادله برای این دستگاه ابزار دقیق بنویسیم:

Y=0.16X+4

دریک تجهیز ابزار دقیق واقعی دو تنظییم وجود دارد که به ما اجازه میدهد رفتار دستگاه ابزار دقیق را با معادله ایده ال مطابقت دهیم.یکی از این تنظیمات را ZERO و دیگری را SPAN مینامند. این دو تنظیم دقیقا متناظر با اصطلاحاتb’m بکار رفته در تابع خطی میباشد.

تنظیم ZERO تابع تجهیز ابزار دقیق را به طور عمود برروی نمودار شیفت میدهد در حالیکه تنظیم SPAN شیب تابع را برروی گراف تغییر میدهد.در نتیجه با تنظیم همZERO و هم SPAN   ما میتوانیم تجهیز ابزار دقیق را برای هر رنج اندازه گیری قرار گرفته در محدوده تعیین شده توسط کارخانه سازنده تنظیم کنیم.

ارتباط معادله خط شیب- عرض از مبدا با تنظیمات ZERO وPANSیک تجهیز ابزار دقیق چگونگی عملکرد این دو تنظیم را در هر تجهیز ابزار دقیق نشان میدهدهمیشه با اضافه یا کم کردن یک مقدار میتوان تنظیمZERO را انجام داد درست مثل زمانیکه bرا از y کم کنیم یا با ان جمع کنیم تا mx بدست بیاید. همچنین همیشه به واسطه ضرب یا تقسیم کردن با یک مقدار میتوان تنظیمPANS را انجام داد. درست شبیه به شیب m که با متغیر ورودیx یک حاصل را شکل میدهد.

برای تنظیم صفر در تجهیزات ابزار دقیق مختلف معمولا از یک یا چند روش زیر استفاده میشود:

  • نیروی بایاس(نیروی فنر یا یک جرم برروی مکانیزم اعمال میشود)
  • افست مکانیکی(اضافه یا کم کردن یک مقدار مشخص از حرکت)
  • ولتاژ بایاس(اضافه و کم کردن یک مقدار مشخص از ولتاژ)

تنظیم SPAN غالبا بواسطه یکی از روشهای زیر انجام میشود:

  • موقعیت تکیه گاه برای یک اهرم
  • گین تقویت کننده(ضرب یا تقسیم یک سیگنال ولتاژ)
  • میزان فنریت(تغییر نیرو در هر فاصله ی واحد از کشش)

لازم به ذکر است در بسیاری از تجهیزات ابزار دقیق انالوگ تنظیمات همZERO و هم SPAN به صورت تعاملی میباشد. این بدان معنی است که تنظیم یکی برروی دیگری تاثیر میگذارد خصوصا تغییرات انجام شده بررویSPAN معمولا همیشه نقطه صفر دستگله ابزار دقیق انالوگ را عوض میکند. البته به سختی میتوان دستگاهی را پیدا کرد که تغییر تنظیم  ZERO برروی SPAN ان تاثیر گذار باشد.

براای کالیبره دقیق یک تجهیز ابزار دقیق با تنظیمات ZEROو  SPAN تعاملی نیاز به تلاش بیشتری میباشد به طوریکه برای تنظیم دقیق باید به طور مکرر بین نقاط بالای رنج و پایین رنج سوئیچ کرد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم